Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich


Jesteś 522448 gościem od 31.10.2005
Data aktualizacji: 16.12.2014

 

WITAMY NA STRONIE URZĘDU SKARBOWEGO W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

 

 
 

Adres:

 
 

Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śl.
ul. Waryńskiego 2a
57-200 Ząbkowice Śląskie


 
                                                 NIP:  887-10-14-759
 

Telefon/fax:

 
 

tel.: 74 815 13 82

fax: 74 815 52 94

                                            

                   

 

 

 

  PROJEKT  "e-Deklaracje 2"

 

 

STAN REALIZACJI ZWROTÓW Z ZEZNAŃ ROCZNYCH

 

Formularze  i n t e r a k t y w n e

 

 

A k t u a l n o ś c i

 

Uwaga na fałszywe e-maile informujące o zwrocie podatku!!!! <........<więcej>

 

Uwaga - Informacja dla PŁATNIKÓW składających deklaracje PIT .......<więcej>

!!!   ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU SKARBOWEGO   !!!


Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śl. informuje, że tut. Urząd Skarbowy:

w dniach 23 oraz 30 grudnia 2014r. czynny będzie do godz. 18.00

natomiast w dniach 24 oraz 31 grudnia 2014r. czynny będzie do godz. 15.30

 

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego - "Weź paragon - on nie gryzie" .......<więcej>

 

Cykliczne szkolenia dla uczniów w ZSP w Ząbkowicach Śl. od 28-11-2014r. do 31-12-2014r. .......<więcej> 

 

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP)  .......<więcej> 

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich ostrzega Podatników przed nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez austriacką firmę EUCOMDAT – Company Data GmbH.  .......<więcej> 

 

Z dniem 1 stycznia 2014 r. traci moc ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym .......<więcej> 

 

 

Ostrzeżenie przed nieuczciwymi ofertami obniżenia kosztów pracowniczych  ......<więcej> 

 

UWAGA! Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne.

 

Zmiany w ustawie  o  podatku od towarów i usług od 1 października 2013r.

  

Ustawa z dnia 26 lipca  2013r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw opublikowana w Dzienniku Ustaw poz. 1027, wprowadza kilka zmian w ustawie o VAT. Jedną z ważniejszych zmian jest  poszerzony zakres towarów ujętych w załączniku nr 11, do których stosuje się mechanizm "odwrotnego obciążenia" ......<więcej> 

 

 

 

 

ZMIANA OBOWIĄZKU WPŁATY ZALICZKI ZA OSTATNI MIESIĄC (GRUDZIEŃ) LUB OSTATNI KWARTAŁ (IV)

W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

 

     Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich w związku ze zmianą art. 44 ust. 6 obowiązującą od 1 stycznia 2012r. (zmianę wprowadził art.1 pkt 38 lit.f ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 209, poz. 1316) uprzejmie informuje, iż zaliczki miesięczne od dochodów wymienionych w ust. 1 (czyli podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej lub z najmu/dzierżawy), wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j Dz. U. z 2012, poz. 361 z póź. zm.).

 

 

E-DEKLARACJE - BEZ PODPISU KWALIFIKOWANEGO”

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śl. w związku w wejściem z dniem 1 października 2012r. Rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu, którymi powinny być opatrzone, uprzejmie informuje, iż od 1 października 2012r. Osoby fizyczne będące podatnikami podatku od towarów i usług ( VAT) mogą składać w formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, następujące deklaracje: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2010r.

  

Natomiast osoby fizyczne mogą składać bez kwalifikowanego podpisu deklaracje PCC-3 bez załącznika 3A, dotyczące czynności dokonywanych po dniu 31 grudnia 2011r.

 

* * *

 

Wnioski VAT_REF błąd 415

 

Centralny Rejestr Krajowej Ewidencji Podatników

 

Najczęściej zadawane pytania

 

Składanie e-deklaracji przez pełnomocnika

 

Zasady wydawania interpretacji stosowania prawa podatkowego 

 

 

Informuje się, że w tutejszym Urzędzie Skarbowym istnieje możliwość skorzystania

 z pomocy pracownika psługującego się językiem migowym.

Kontakt: SALA OBSŁUGI KLIENTA ORAZ POKÓJ 125

dodatkowe informacje ....<więcej>

 

Tabela opłat skarbowych

 

 

* * *  Niniejsza strona internetowa ma charakter informacyjny. Znajdujące się na niej treści nie stanowią wykładni prawa. * * *