Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich


Jesteś 569159 gościem od 31.10.2005
Data aktualizacji: 09.04.2015

 

Z dniem 1 stycznia 2014 r. traci moc ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym

niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

 

http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/1421_u.htm

 

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi osoba fizyczna, która przed dniem 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468, z późn. zm.), ma prawo ubiegać się po dniu 31 grudnia 2013 r. o zwrot części tych wydatków na dotychczasowych zasadach.

Wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:

1)   od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.;

2)   od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.;

3)   od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.;

4)   od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.;

5)   od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

  

 

 

 

Wskazówki dotyczące sposobu wypełniania wniosków VZM-1

 

 

 

 1. Sposób postępowania.

 

Należy złożyć pisemny wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych w okresie od 01.05.2004r. VZM-1 wraz z załącznikiem VZM-1/A (wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków odliczanych w ramach ulg mieszkaniowych) lub/i VZM-1B (wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczanych w ramach ulg mieszkaniowych) lub/i VZM-1/C (wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczanych w ramach ulg mieszkaniowych opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 23%). Wniosek wraz z załącznikami można pobrać i złożyć bezpośrednio w Urzędzie (punkt obsługi nr 1, 2, 3 ) lub przesłać do Urzędu za pośrednictwem poczty.  Wniosek  może być składany nie częściej niż raz w roku.

 

Wniosek powinien zawierać co najmniej następujące dane:

1.      imię i nazwisko, numer NIP albo numer PESEL w przypadku gdy osoba fizyczna nie posiada numeru NIP, a w przypadku gdy osobie fizycznej składającej wniosek nie nadano żadnego z tych numerów – rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków – obojga małżonków;

2.       wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek;

3.      rodzaj poniesionych wydatków;

4.      rok rozpoczęcia inwestycji;

5.      wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków;

6.       kwotę zwrotu;

7.      oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeżeli roboty te nie wymagają pozwolenia na budowę;

8.      wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu; jeżeli wypłata ma nastąpić na rachunek bankowy – wskazanie numeru rachunku bankowego osoby fizycznej składającej wniosek, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków numeru rachunku bankowego obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot;

9.      podpis osoby fizycznej ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku małżonków – podpisy obojga małżonków bez względu na sposób złożenia wniosku: wspólnie z małżonkiem albo odrębnie przez każdego z małżonków.

 

Do wniosku należy dołączyć:

1.      kopię pozwolenia na budowę, a ponieważ zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo do zwrotu przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dołączyć również należy dokument potwierdzający takie prawo,

2.      w przypadku remontu – tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,

3.       kopie faktur dokumentujących poniesione wydatki,

 

 1. Opłaty

Opłaty skarbowej nie pobiera się .

 

 

 1. Sposób realizacji

Jeżeli prawidłowość złożonego przez osobę fizyczną wniosku nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wykazanej we wniosku bez wydania decyzji. Zwrot następuje w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

 

 1. Przysługujące prawa podatnikowi

W trakcie toczącego się postępowania podatkowego podatnik ma prawo czynnie uczestniczyć w każdym stadium postępowania :

-          przeglądać akta sprawy oraz sporządzać z nich notatki, kopie lub odpisy,

-          żądać wydania z akt sprawy potwierdzonych urzędowo odpisów lub kopii akt sprawy,

-          przedkładać dokumenty mające znaczenie dla sprawy,

-          wypowiedzieć się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

 

 1. Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Samodzielny Referat Postępowań Podatkowych (pokój 207, I piętro budynku)

 

 1. Podstawa prawna

      -       ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U.  Nr 177, poz.1468 z późn. zm.).

 

W celu uniknięcia nieprawidłowego wypełniania wniosków VZM-1

 na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich zwraca się z prośbą o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami:

1.      w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, które zaznaczyły pole “wniosek indywidualny” obowiązkowym jest złożenie podpisów przez obojga małżonków,

2.      w załącznikach VZM-1/A, VZM-1/B i VZM-1/C w kolumnie “1 a” należy wpisywać numery porządkowe odliczanych materiałów budowlanych z poszczególnych faktur w następujący sposób: jedna faktura VAT - jeden wiersz, rozpisywanie numerów porządkowych odliczanych materiałów z tej samej faktury na kilka wierszy, powoduje niepotrzebne wypełnianie kolejnych załączników,

3.      do kopii faktur VAT, za których płatność nastąpiła w formie ratalnej należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających spłatę kredytu np. przekazy pocztowe, potwierdzenie przelewu,

4.      w załącznikach do wniosku należy wpisywać pełne numery faktur VAT,

5.      w celu ułatwienia kontaktu z Wnioskodawcą, prosimy o podawanie na wniosku w polu “dodatkowe informacje” numerów telefonów komórkowych lub służbowych (do pracy),

6.      jeżeli z informacji zawartych na fakturze VAT nie wynika, że należność za nią została uregulowana gotówką lub kartą kredytową (płatniczą), obowiązkowo należy przedłożyć dowody wpłaty lub zaświadczenie od sprzedawcy materiałów budowlanych, że należności zostały zapłacone ( z podaniem numeru faktury i daty zapłaty),

7.      należy wpisywać kolejne numery składanych wniosków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r.  w polu nr 5 wniosku VZM-1, nie dotyczy to składania korekty wniosku,

8.      w przypadku składania kolejnego wniosku VZM-1, gdy poprzedni wniosek został złożony w innym urzędzie skarbowym, wskazane jest przedłożenie wraz z kolejnym wnioskiem, kopii decyzji wydanej przez inny urząd skarbowy ustalającej kwotę zwrotu, co wpłynie na szybsze rozpatrzenie złożonego wniosku,

9.       w obiegu funkcjonuje obecnie piąta wersja wniosku VZM-1, czwarta wersja załączników VZM-1/A i VZM-1/B oraz druga wersja załącznika VZM-1/C,

10.   w przypadku wystąpienia faktury korygującej, należy pomniejszyć odpowiednio kwoty brutto i VAT z faktury korygowanej, wówczas w załącznikach wykazuje się numer faktury korygowanej z już skorygowanymi wartościami brutto i VAT.

Zastosowanie się do powyższych wskazówek wpłynie na sprawniejsze rozpatrywanie wniosków VZM-1 przez organ podatkowy.

DO POBRANIA:

  1. DRUKI VZM-1
  2. BROSZURA INFORMACYJNA
  3. USTAWA
  4. WYKAZ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

http://www.mf.gov.pl/index.php?const=1&dzial=106&wysw=4&sub=sub12

 

Limity kwot zwrotu obliczone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5 i 6 dotyczą okresów pięcioletnich liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku, o którym mowa w art. 5 ust. 1.

 

Dla składanych wniosków VZM-1, limity zwrotu są następujące:

 

 

Dla wniosków składanych w II kwartale 2015r.

Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

3.984,00

Jeżeli data złożenia pierwszego wniosku przypada w okresie obowiązywania podatku VAT o stawce

22%

Wyliczenie kwoty zwrotu przez osobę fizyczną, która  korzystała z ulg mieszkaniowych

9,959% z kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę 

 

27.773,66 zł

9,959% z kwoty stanowiącej iloczyn 30 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę 

 

11.903,00 zł

Wyliczenie kwoty zwrotu przez osobę fizyczną, która  nie korzystała z ulg mieszkaniowych

12,295% z kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę 

 

34.288,30 zł

12,295% z kwoty stanowiącej iloczyn 30 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę

 

14.694,98 zł

 Jeżeli data złożenia pierwszego wniosku przypada w okresie obowiązywania podatku VAT o stawce

23%

Wyliczenie kwoty zwrotu przez osobę fizyczną, która  korzystała z ulg mieszkaniowych

9,959% z kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę 

 

27.773,66 zł

9,959% z kwoty stanowiącej iloczyn 30 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę 

 

11.903,00 zł

Wyliczenie kwoty zwrotu przez osobę fizyczną, która  nie korzystała z ulg mieszkaniowych

12,195% z kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę 

 

34.009,42 zł

12,195% z kwoty stanowiącej iloczyn 30 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę

 

14.575,46 zł