Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich


Jesteś 569071 gościem od 31.10.2005
Data aktualizacji: 17.02.2014

 

NAJEM OKAZJONALNY

Dnia 28 stycznia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (dalej „nowelizacja”, Dz. U. Nr 3, poz. 13). Akt ten przywraca do systemu prawnego najem okazjonalny, a także zmienia ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Poza tradycyjną umową najmu lokalu ustawodawca wprowadził nową formę tzw. najem okazjonalny.

Umową najmu okazjonalnego lokalu, zgodnie ze zmianą, jest umowa najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Umowa najmu okazjonalnego lokalu oraz zmiany tej umowy wymagać będą formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Do umowy dołączać się będzie w szczególności:

1) oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu,

2) wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu,

3) oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego dołącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

Najemca, w razie utraty możliwości zamieszkania w lokalu wykazanym w punkcie 2 zobowiązany jest w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu, wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu oraz przedstawić oświadczenie wykazane w punkcie 3 pod rygorem wypowiedzenia umowy, z zachowaniem przez właściciela co najmniej 7 dniowego okresu wypowiedzenia.

Zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu okazjonalnego lokalu przysługujących właścicielowi w dniu opróżnienia lokalu oraz ewentualnych kosztów egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. Kaucja nie może przekraczać sześciokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu. Kaucja będzie podlegać zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu, po potrąceniu należności właściciela.

Zgodnie z nowymi przepisami, w stosunkach najmu okazjonalnego właściciel oprócz czynszu może pobierać jedynie opłaty niezależne od niego (media), o ile umowa nie stanowi inaczej. Zasady dokonywania podwyżek czynszu muszą opierać się na postanowieniach umowy. Ustawodawca, nie narzucając bezwzględnie obowiązujących norm w zakresie zasad i trybu dokonywania podwyżek czynszu, dał stronom swobodę w kształtowaniu treści umowy w tym zakresie.

Właściciel zgłosi zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Na żądanie najemcy właściciel ma obowiązek przedstawić potwierdzenie tego zgłoszenia. Niedopełnienie tego obowiązku sprawi, że stosunek prawny łączący wynajmującego z najemcą nie będzie traktowany jak najem okazjonalny, lecz jak „zwykła” umowa najmu podlegająca wszelkim rygorom ustawy o ochronie lokatorów. Zryczałtowany podatek od przychodów z najmu okazjonalnego będzie w wysokości 8,5 %.

Umowa najmu okazjonalnego lokalu ulega rozwiązaniu po upływie czasu, na jaki była zawarta, lub po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy. Po jej rozwiązaniu, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela. Żądanie to zawierać powinno m. in.: potwierdzenie zgłoszenia w urzędzie skarbowym.

 

Właściciel który nie będzie chciał zawrzeć umowy najmu okazjonalnego, może wynajmować lokal na dotychczasowych zasadach, które umożliwiają najemcy korzystanie ze wszystkich zabezpieczeń jakie daje im ustawa o ochronie praw lokatorów.